БАНКАРСТВО

441144

Банката е формирана во 1948 година како Комунална банка –Битола, со фокус на работата во подрачјето на Битола.

Во 1977 година се основа и конституира Стопанска банка Основна банка Битола, а во 1989 Стопанска банка а.д. Битола, во својата денешна правна форма отпочна со работа со одлука на Собранието на акционери од 07.06.1995 година, како самостојна банка со почетен биланс од 01.01.1995 година.

Банката е основана во форма на акционерско друштво и има универзален карактер, односно врши депозитни работи, кредитни банкарски работи вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции, работи со платен промет во земјата и во странство вклучувајќи купопродажба на девизи, брз трансфер на пари, тргување со инструменти на пазарот на пари, работи со хартии од вредност и инвестициско советување на клиенти, економско-финансиски консалтинг и други банкарски работи, во согласност со позитивните законски прописи, начелата на ликвидност, сигурност и на рентабилност.

Земјоделство Сточарство и Прехранбена Индустрија

Земјоделство Сточарство и Прехранбена Индустрија

Градежништво

Градежништво

Инвестирање

Инвестирање

Спорт

Спорт

 Банкарство

Банкарство

 Нафтена Индустрија

Нафтена Индустрија

 Енергетика

Енергетика

Транспорт

Транспорт