ЕНЕРГЕТИКА

Пелагонија Енерџи ДООЕЛ Логоварди Битола – биогасни електрани со инсталиран капацитет на енергетските објекти во Логоварди и Породин  од 6 мегавати со преработка на  арското ѓубриво и заедно со фуражната пченка се добива биогас.
Електраните произведуваат зелена енергија од обновливи извори, кои истовремено значат и преработка на органскиот отпад од говедарските фарми Новаци и Породин во склоп на ЗК „Пелагонија“.
Целокупната проектна документација, технологијата и опремата се набавени од италијанската фирма „Рота Гвидо“, додека од „Џенерал електрикс“е купена опремата за производство на електрична енергија. Во плановите на оваа компанија е впишан и проектот за изградба на стакленици на двете централи на површина од 10 хектари.

Земјоделство Сточарство и Прехранбена Индустрија

Земјоделство Сточарство и Прехранбена Индустрија

Градежништво

Градежништво

Инвестирање

Инвестирање

Спорт

Спорт

 Банкарство

Банкарство

 Нафтена Индустрија

Нафтена Индустрија

 Енергетика

Енергетика

Транспорт

Транспорт